Pricing

For groups organized for several days, prices are negotiable.
prices in PLN

Regulations for renting equipment

Regulamin wypożyczania sprzętu przy ul. Środkowej 182 w Białce Tatrzańskiej

 1. Sprzęt sportowy będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością wypożyczalni.
 2. Wypożyczalnia oddaje do dyspozycji sprawny, renomowany i specjalnie przygotowany sprzęt narciarski oraz dokłada wszelkich starań, by spełnić oczekiwania Klienta w tym zakresie.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pomieszczenie wypożyczalni jest monitorowane. Klient ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu oraz cennikiem i jeżeli akceptuje ich postanowienia może przystąpić do wypożyczenia sprzętu.
 4. Klient decydując się na wypożyczenie sprzętu jest świadomy, że zawiera z Zyg Zak z siedzibą w Białce Tatrzańskiej umowę cywilnoprawną zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.
 5. Wypożyczenia sprzętu może dokonać wyłącznie osoba pełnoletnia mająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 6. Wypożyczenie sprzętu odbywa się na podstawie jednego z dokumentów: dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport, który jest częściowo skanowany.
 7. Na jeden dokument można wypożyczyć jeden komplet narciarski (za komplet narciarski uznaje się: narty z wiązaniami, buty narciarskie, kije narciarskie, lub snowboardowy (za komplet snowboardowy uznaje się: deskę snowboardową z wiązaniami i buty snowboardowe. Wyjątek stanowi komplet dziecięcy, który może być dodany do kompletu dorosłego.
 8. Osoba nie posiadająca ww. dokumentów może dokonać wypożyczenia poprzez zabezpieczenie finansowe odpowiadające wartości sprzętu (tzw. depozyt), który ustala wypożyczalnia. 
 9. W razie wątpliwości wypożyczalnia może żądać okazania drugiego dokumentu lub wybrać inną formę zabezpieczenia.Klient decydując się na wypożyczenie sprzętu oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat jego eksploatacji i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt oraz wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem.
 10. Klient decydując się na wypożyczenie ma świadomość, że jeżdżenie na nartach lub snowboardzie związane jest z ryzykiem sportowym. Konsekwencje uprawiania narciarstwa i snowboardingu mogą polegać na doznaniu urazów ciała, ryzyku chorób, a nawet śmierci Klienta lub osoby trzeciej. Klient pomimo, iż ma pełną świadomość ryzyka samodzielnie podejmuje decyzję o wypożyczeniu sprzętu.
 11. Klient nie może dokonywać żadnych napraw sprzętu. Korzystanie ze sprzętu lub użyczenie go osobie trzeciej odbywa się na własną odpowiedzialność.
 12. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki eksploatacji powstałe wobec osób trzecich i skutki nieprawidłowej eksploatacji sprzętu.
 13. Wypożyczenie i zwrot sprzętu odbywa się w siedzibie wypożyczalni. Klient odbierając sprzęt sprawdza jego stan techniczny i kompletność oraz zobowiązuje się zwrócić go w stanie nie pogorszonym z uwzględnieniem naturalnych śladów użytkowania.
 14. Okresem rozliczeniowym wypożyczenia sprzętu jest jeden dzień. Opłaty za korzystanie ze sprzętu są pobierane zgodnie z przedstawionym cennikiem, które nalicza się od dnia wypożyczenia do dnia zwrotu sprzętu lub dnia wpłacenia należności za utracony sprzęt. Za dzień wypożyczenia uznaje się godziny pracy wypożyczalni tj. 8:30 – 22:00. Opłata za wypożyczenie sprzętu pobierana jest przy jego zwrocie (w okresach mniejszego natężenia ruchu, informacja o otwarciu dostępna na drzwiach obiektu).
 15. Klient ponosi odpowiedzialność finansową za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem lub utratą sprzętu. W zakres odpowiedzialności wchodzi ponad normalne zużycie sprzętu, zniszczenie wierzchniej szaty graficznej jak i ślizgów oraz złamanie lub zdekompletowanie sprzętu. Wysokość szkody ustala wypożyczalnia w oparciu o cennik sprzętu, wartość braków lub koszt naprawy. Ustaloną przez wypożyczalnie kwotę Klient zobowiązuje się uregulować (najpóźniej) wraz ze zwrotem sprzętu lub powiadomieniu o jego zaginięciu.
 16. Wypożyczalnia Zyg Zak uwzględnia rabat w wysokości 10% dla Klientów posiadających przy sobie aktywny karnet systemu Tatryski.
 17. Wypożyczalnia uwzględnia rabat w wysokości 10% dla Gości Pensjonatu Novobilski i Zyg Zak.
 18. Wypożyczalnia Zyg Zak uwzględnia rabat w wysokości 10% dla Klientów posiadających przy sobie ważną Kartę Tatrzańską.
 19. Wypożyczalnia Zyg Zak uwzględnia rabat w wysokości 10% dla “stałych Klientów” posiadających przy sobie potwierdzenie wypożyczenia z datą conajmniej 7 dni wstecz.
 20. Rabaty będą akceptowane tylko po potwierdzeniu ich zasadności.
 21. Rabaty nie łączą się ze sobą i będą uwzględnione jeśli prawo do nich będzie zgłoszone przed dokonaniem wypożyczenia.
 22. Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926)Wypożyczalnia pobiera podstawowe dane osobowe tj. imię, nazwisko, adres, numer dowodu w celu sprawniejszej obsługi klienta.
 23. Inne nieujęte w niniejszym regulaminie kwestie regulują stosowne akty prawa polskiego w szczególnościustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1971r. Nr 27 poz. 252 z późn. zm.). Sądem właściwym do rozpatrywania sporów jest sąd właściwy do miejsca wykonania umowy.
 24. Firma Zyg Zak Artur Nowobilski nie ponosi odpowiedzialności za skutki niestosowania się do powyższego regulaminu.Wszelkie uwagi dotyczące pracy wypożyczalni należy kierować na adres: Zyg Zak Artur Nowobilski, 34-405 Białka Tatrzańska, ul. Środkowa 182 lub adres e-mail: info@zygzaksnow.pl.