Regulamin

Regulamin i Polityka Bezpieczeństwa wypożyczalni sprzętu sportowego Zyg Zak z siedzibą przy ul. Środkowej 182 w Białce Tatrzańskiej

1. Administratorem Paristwa danych osobowych przekazywanych w zakresie korzystania z usług wypożyczalni sprzętu sportowego jest Nowobilska Monika – ZYG ZAK, Środkowa 182, 34-405 Bialka Tatrzańska, NIP:7352544665, adres poczty elektronicznej (e mail):info@zygzaksnow.pl, tel. 725 149 686.

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. poniżej znajdą Państwo informację niezbędne ze względu na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora.

3. Dane osobowe przetwarzane na poniższej stronie mogą być wykorzystywane a. Świadczenia na Twoją rzecz usług drogą elektroniczna, na podstawie Twojej zgody w celu:

a.(podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

b. wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy sprzedaży, wykonania usługi (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

c. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). d. oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). e. oferowania Ci bezpośrednio produktów i firm z nami współpracujących, co jest naszym i naszych partnerów prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

f. przesyłania informacji handlowych o Produktach i Usługach Administratora Danych Osobowych na podstawie Twojej zgody (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO):

4. Będziemy przetwarzać kategorie Twoich danych osobowych takie jak podstawowe dane

identyfikacyjne, dane adresowe i dane dotyczące możliwości kontaktu z Tobą. 5. Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

a. podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu; b. partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą ofertę:

6. Nie przekazujemy Twoich danych poza teren EU/EOG.

7. Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu zakończenia świadczenia usług na Twoją rzecz. 8. Warto pamiętać, że masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie równoznaczne z brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na pytanie, brakiem możliwości kontaktu, brakiem możliwości świadczenia usług oraz brakiem możliwości otrzymywania informacji o charakterze marketingowym.

10. Administrator danych osobowych zapewnia, że dane są gromadzone, przetwarzane wykorzystywane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych właściwych dla kraju, w którym dane są gromadzone.

52 PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo 1. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;

2. do sprostowania (poprawiania swoich danych):

3. do usunięcia danych

WAŻNE! Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać abyśmy 4. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

WAŻNE! Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych. 5. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

6. do przenoszenia danych; WAŻNE! Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio Innemu podmiotowi.

7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

WAŻNE! W celu realizacji jakiegokolwiek z wyżej wymienionych uprawnień jesteś proszony o przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres Administratora Danych Osobowych. Twoje zgłoszenie zostanie rozpatrzone niezwłocznie.

$3 ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Użytkownika takie jak:

– imię i nazwisko lub nazwa firmy:

– adres zameldowania, – numer dowodu,

– PESEL,

Każdy Użytkownik ma prawo kierować opinię, uwagi i pytania dotyczące zachowania poufności informacji oraz polityki prywatności do Administratora Danych Osobowych. W tym celu nalezy je kierować pod adres mailowy: info@zygzaksnow.pl.

1. Wypożyczalnia ZYG ZAK prowadzi wynajem sprzętu sportowego

2. Sprzęt sportowy będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością wypożyczalni.

3. Osoba wypożyczająca sprzęt sportowy (Wypożyczający) zawiera z Wypożyczalnią umowę, zgodnie z warunkami określonymi nierozerwalnym elementem, której niniejszy regulamin jest w opisany.

4. Sprzęt sportowy może zostać wypożyczony wyłącznie osobie, która okaże Wypożyczalni jeden lub dwa niezniszczone dokumenty z aktualnym zdjęciami, potwierdzające jej tożsamość lub wpłaci ustalona przez Wypożyczalnie kaucje, która odpowiada wartości wypożyczanego sprzętu.

5. Wypożyczenia sprzętu może dokonać wyłącznie osoba pełnoletnia mająca pena zdolność do czynności prawnych. . W przypadku osoby w wieku 13-18 lat wymagane jest przedstawienie posiadanej karty rowerowej.

6. Klient ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu, polityki prywatności wypożyczalni oraz z cennikiem i jeżeli akceptuje ich postanowienia może przystąpić do zawarcia umowy wypożyczenia sprzętu. 7. Podpisując umowę wypożyczenia, Wypożyczający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie umowy określonym, zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Prywatności wypożyczalni, a także zeskanowanie okazanych dokumentów ze zdjęciem oraz akceptuje zapisy niniejszego regulaminu.

8. Wypożyczalnia może odmówić prawa do wypożyczenia sprzętu sportowego w przypadku gdy:

– Wypożyczający będzie okazywał zachowanie osoby będącej pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających

– Wypożyczający będzie sprawiał w opinii Wypożyczalni wrażenie osoby niewiarygodnej.

– Wypożyczający będzie swym zachowaniem łamał ogólnospołeczne normy dobrego zachowania, równouprawnienia kobiet, osób kolorowych bądź obcokrajowców.

– Wypożyczający nie będzie dostosowywał się do aktualnych obostrzeń epidemiologicznych.

9. Wypożyczalnia przekazuje do używania sprzęt sprawny technicznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i w takim stanie powinien on zostać zwrócony. Za wady ukryte wypożyczonego sprzętu Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności.

10. Odbierając wypożyczany sprzęt, Wypożyczający powinien upewnić się, że jest on kompletny, a jego stan techniczny pozwala na jego prawidłowe i bezpieczne użytkowanie. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości Wypożyczający ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Wypożyczalnie o usterce.

11. Podpisanie umowy wypożyczenia przez Wypożyczającego jest równoznaczne z potwierdzeniem, że otrzymany przez niego sprzęt nie jest wadliwy, jest kompletny, a jego stan techniczny pozwala na jego prawidłowe i bezpieczne użytkowanie.

12. Klient decydując się na wypożyczenie sprzętu oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat jego eksploatacji i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt oraz wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem.

13. Klient decydując się na wypożyczenie ma świadomość, że narciarstwo, snowboarding, splitboarding, skitouring, jazda na rowerze Gorskim, trekkingowym, elektrycznym związane jest z ryzykiem sportowym. Konsekwencje uprawiania wyżej wymienionych sportów moga polegać na doznaniu urazów ciała, ryzyku chorób, a nawet śmierci Klienta lub osoby trzeciej. Klient pomimo, iż ma pełną Swiadomość ryzyka samodzielnie podejmuje decyzje o wypożyczeniu sprzętu.

14. Klient nie może dokonywać żadnych napraw sprzętu. Korzystanie ze sprzętu lub użyczenie go osobie trzeciej odbywa się na własną odpowiedzialność.

15. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki eksploatacji powstałe wobec osób trzecich i skutki nieprawidłowej eksploatacji sprzętu.

16. Wypożyczający odpowiada finansowo za utratę lub zniszczenie wypożyczonego sprzętu oraz za jego uszkodzenie powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania, zarówno przez samego Wypożyczającego, jak i przez osoby trzecie.

17.W przypadka uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wypożyczonego sprzętu, Wypożyczalnia dolicza do ceny wypożyczenia kwotę pieniężną odpowiadającą wysokości kosztów związanych z naprawą wypożyczonego sprzętu lub zakupem sprzętu o wartości równej cenie zakupu wypożyczonego sprzętu. W zakres odpowiedzialności wchodzi ponad normalne zużycie sprzętu, zniszczenie wierzchniej szaty graficznej jak i ślizgów oraz pęknięcia lub zdekompletowanie sprzętu. Wysokość szkody ustala wypożyczalnia w oparciu o cennik sprzętu, wartość braków lub koszt naprawy na podstawie rachunków lub FV. Ustalona przez wypożyczalnie kwotę Klient zobowiązuje się uregulować jednocześnie wraz ze zwrotem sprzętu lub powiadomieniu o jego zaginięciu.

18. Wypożyczający jest zobowiązany zgłosić niezwłocznie Wypożyczalni utratę , zniszczenie oraz wszelkie uszkodzenia wypożyczonego sprzętu, powstałe w trakcie jego użytkowania.

19. Jeżeli po 12 godzinach od deklarowanego terminu zwrotu, Wypożyczający nie zwróci wypożyczonego sprzętu lub nie powiadomi o przewidywanym terminie zwrotu, będzie to traktowane jako kradzież i zostanie zgłoszone policji.

20. Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu w momencie, gdy uszkodzenia jego będą tak znaczne, że jego naprawa stanie się nieopłacalna. W takim przypadku Wypożyczający zobowiązuje się do zapłaty całej wartości wypożyczonego sprzętu, według rachunków przedstawionych przez Wypożyczalnię E-BIKE PODHALE.

21. Informacje dotyczące cen wypożyczania sprzętu sportowego oraz szczegóły dotyczące okresów rozliczeniowych, zawarte są w ogólnodostępnym cenniku, znajdującym się w wypożyczalni, stronie internetowej www.zygzakrent.pl

22. Okresem rozliczeniowym wypożyczenia sprzętu jest czas od godziny i dnia wypożyczenia sprzętu do dnia i godziny jego zwrotu. Opłaty za wypożyczenie są pobierane zgodnie z cennikiem dostępnym w wypożyczani, www.zygzakrent.pl ,które nalicza się od godziny i dnia wypożyczenia do godziny i dnia zwrotu sprzętu lub dnia wpłacenia naleznosc sprzęt.

24. Za dzień wypożyczenia uznaje się bierzące godziny pracy wypożyczalni (najczęściej 9:00 – 18:00godz). W takich samych godzinach uznaje się dzięń zwrotu sprzętu.

25. Wypożyczalnia Zyg Zak uwzględnia rabat w wysokości 10% dla Klientów posiadających przy sobie aktywny kartę dużej rodziny.

26. Wypożyczalnia uwzględnia rabat w wysokości 10% dla wszystkich klientów obiektów współpracujących i posiadających aktualne kupony rabatowe.

27. Wypożyczalnia Zyg Zak uwzględnia rabat w wysokości 10% dla Klientów posiadających przy sobie ważną Kartę Tatrzańską.

28. Wypożyczalnia Zyg Zak uwzględnia rabat w wysokości 10% dla „stałych Klientów” posiadających przy sobie potwierdzenie wypożyczenia z data conajmniej 7 dni wstecz.

29. Rabaty będą akceptowane tylko po potwierdzeniu ich zasadności.

30. Rabaty nie łączą się ze sobą i będą uwzględnione jeśli prawo do nich będzie zgłoszone przed dokonaniem wypożyczenia lub najpóźniej przed samym dokonaniem rozliczenia końcowego.

28. Wypożyczalnia oświadcza, że przetwarza dane osobowe zgodnie z postanowieniami umowy i niniejszego Regulaminu oraz przepisami ustawy o ochronie danych osobowych na podstawie Polityki Prywatności wypożyczalni, której tekst dostępny jest zarówno w siedzibie wypożyczalni jak i na stronie internetowej www.zygzakrent.pl

29. Inne nieujęte w niniejszym regulaminie kwestie regulują stosowne akty prawa polskiego w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (DzU. z 1971r, Nr 27 poz. 252 z późn. zm.). Sądem właściwym do rozpatrywania sporów jest sąd właściwy do miejsca wykonania umowy.

30. Pomoc udzielana w przypadku awarii roweru dotyczy tylko osoby z uszkodzonym rowerem i  jest płatna i wynosi 100 zł za dojazd i udzielenie pomocy do 10 km od siedziby wypożyczalni. Od 10km do 30km od siedziby wypożyczalni pomoc kosztuje 150zl, a czas jej realizacji uzależniony jest o natężenia ruchu w wypożyczalni i na drogach i może wydłużyć się do 3godz od momentu zgłoszenia.

31. Firma Zyg Zak Monika Nowobilska nie ponosi odpowiedzialności za skutki niestosowania się do powyższego regulaminu. Wszelkie uwagi dotyczące pracy wypożyczalni należy kierować na adres: Zyg Zak Monika Nowobilska, 34-405 Białka Tatrzańska, ul, Środkowa 182 lub adres e-mail: info@zygzaksnow.pl